تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - تست عربی درس اول

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 تست عربی درس اول ... تست , عربی ,

اَلدَّرْسُ الْاوّلُ

1 - جمله ی « ذَهَبَ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُما          ب) هُوَ          ج) هُمْ          د) أَنْتَ

2 - جمله ی « … ذَهَبَتْ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُنَّ          ب) أَنْتُمْ          ج) أَنْتَ          د) هیَ

3 - جمله ی « … ذَهَبوا. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُمْ          ب) هُما          ج) هُوَ          د) هُنَّ

4- جمله ی « ذَهَبا. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُنَّ          ب) أَنْتِ          ج) هُما          د) أَنْتُمْ

۵ - جمله ی « ذَهَبْنا. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُما          ب) نَحْنُ          ج) أَنْتُما          د) أَنَا

6- جمله ی « ذَهَبَتا. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) نَحْنُ          ب) أَنَا          ج) هُما          د) أَنْتُما


- جمله ی « … ذَهَبْتُنَّ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) أَنَا          ب) نَحْنُ          ج) أَنْتُنَّ          د) هُما

8 - جمله ی « … ذَهَبْتِ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) أَنْتَ          ب) أَنْتِ          ج) أَنْتُنَّ          د) هُمْ

9 - جمله ی « … ذَهَبْتُمْ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) أَنْتُمْ          ب) أَنْتُما          ج) نَحْنُ          د) هُنَّ 

10 - جمله ی « … ذَهَبْتُ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) نَحْنُ          ب) أَنْتَ          ج) أَنْتِ          د) أَنَا

11 - جمله ی « … ذَهَبْتُما. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُما          ب) نَحْنُ          ج) أَنْتِ          د) أَنْتُما

12 - جمله ی « … ذَهَبْتَ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هیَ          ب) أَنْتَ          ج) أَنْتِ          د) أَنَا

13 - جمله ی « … ذَهَبْنَ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُنَّ          ب) أَنْتُنَّ          ج) هُما          د) أَنْتُما

14 - كدام گزینه ، « مفرد مذكّر غایب » است؟

الف) ذَهَبوا       ب) ذَهَبَ          ج) ذَهَبْنَ         د) ذَهَبَتْ

1۵ - كدام گزینه « متکلّم مع الغیر » است؟

الف) ذَهَبْتُ          ب) ذَهَبْنا          ج) ذَهَبَتا          د) ذَهَبا

16 - كدام گزینه « متکلّم وحده » است؟

الف) ذَهَبْنا           ب) ذَهَبَتا          ج) ذَهَبْتُ         د) ذَهَبْتَ

17 - كدام گزینه « جمع مؤنّث مخاطب » است؟

الف) ذَهَبْتُنَّ          ب) ذَهَبْنَ          ج) ذَهَبْتُما         د) ذَهَبَتا

18 - كدام گزینه « مثنّای مؤنّث مخاطب » است؟

الف) ذَهَبَتا          ب) ذَهَبْتُما          ج) ذَهَبْتُنَّ          د) ذَهَبْنَ

19 - كدام گزینه « مفرد مؤنّث مخاطب » است؟

الف) ذَهَبْتَ          ب) ذَهَبْتِ          ج) ذَهَبْتُ          د) ذَهَبْنا

20 - كدام گزینه « جمع مذكّر مخاطب » است؟

الف) ذَهَبْنا          ب) ذَهَبْتُما          ج) ذَهَبوا          د) ذَهَبْتُمْ

21 - كدام گزینه « مثنّای مذكّر مخاطب » است؟

الف) ذَهَبَ          ب) ذَهَبوا          ج) ذَهَبْتُما          د) ذَهَبا

22 - كدام گزینه « مفرد مذكّر مخاطب » است؟

الف) ذَهَبْتِ          ب) ذَهَبْتَ          ج) ذَهَبْتُ          د) ذَهَبْنا

23 - كدام گزینه « جمع مؤنّث غایب » است؟

الف) ذَهَبنا          ب) ذَهَبَتا          ج) ذَهَبْتُنَّ          د) ذَهَبْنَ

24 - كدام گزینه « مثنّای مؤنّث غایب » است؟

الف) ذَهَبَتا          ب) ذَهَبْتُما          ج) ذَهَبْنَ          د) ذَهَبْتُ

2۵ - كدام گزینه « مفرد مؤنّث غایب » است؟

الف) ذَهَبَ          ب) ذَهَبَتْ          ج) ذَهَبْتِ          د) ذَهَبْنَ

26 - كدام گزینه « جمع مذكّر غایب » است؟

الف) ذَهَبْتُمْ          ب) ذَهَبْنا          ج) ذَهَبا          د) ذَهَبوا

27 - كدام گزینه « مثنّای مذكّر غایب » است؟

الف) ذَهَبْنَ          ب) ذَهَبَتا          ج) ذَهَبْنا          د) ذَهَبا

28 - جمله ی « … تَذْهَبُ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) أَنْتِ            ب) هیَ            ج) هُما            د) أَنَا

 

29      - جمله ی « … یَذْهَبونَ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُما            ب) أَنْتُمْ            ج) نَحْنُ            د) هُمْ

30      - جمله ی « … یَذْهَبانِ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) أَنْتُما            ب) نَحْنُ            ج) هُما            د) أَنَا

31      - جمله ی « … تَذْهَبینَ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) أَنْتَ            ب) أَنْتِ            ج) أَنْتُنَّ            د) أَنْتُمْ

32      - جمله ی « … تَذْهَبونَ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) أَنْتُمْ            ب) هُمْ            ج) هُنَّ            د) نَحْنُ

33      - جمله ی « … أَذْهَبُ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هیَ            ب) نَحْنُ            ج) أَنَا            د) أَنْتِ

34      - جمله ی « … تَذْهَبْنَ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) أَنْتُمْ            ب) هیَ            ج) هُما            د) أَنْتُنَّ

35      - جمله ی « … یَذْهَبُ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُوَ            ب) هیَ            ج) أَنْتَ            د) أَنْتِ

36      - جمله ی « … نَذْهَبُ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) نَحْنُ            ب) أَنَا            ج) هیَ            د) أَنْتَ

37      - جمله ی « … تَذْهَبانِ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) أَنْتُمْ            ب) أَنْتُما            ج) أَنْتِ            د) أَنْتُنَّ

38      - جمله ی « … تَذْهَبُ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) نَحْنُ            ب) هُما            ج) أَنْتِ            د) أَنْتَ

39      - جمله ی « … یَذْهَبْنَ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُما            ب) هُمْ            ج) هُنَّ            د) أَنْتُنَّ

40      - جمله ی « … تَذْهَبانِ. » با كدام گزینه كامل می شود؟

الف) هُما            ب) هُمْ            ج) أَنْتَ            د) أَنَا

41      - كدام گزینه « جمع مؤنّث مخاطب » است؟

الف) تَذْهَبینَ          ب) تَذْهَبونَ          ج) تَذْهَبْنَ          د) نَذْهَبُ

42      - كدام گزینه « مثنّای مؤنّث مخاطب » است؟

الف) یَذْهَبانِ          ب) تَذْهَبانِ          ج) نَذْهَبُ          د) تَذْهَبینَ

 

43      - كدام گزینه « مفرد مذكّر غایب » است؟

الف) تَذْهَبُ          ب) تَذْهَبینَ          ج) یَذْهَبُ          د) أَذْهَبُ

44      - كدام گزینه « مفرد مؤنّث مخاطب » است؟

الف) یَذْهَبُ          ب) تَذْهَبُ          ج) تَذْهَبینَ          د) تَذْهَبانِ

45      - كدام گزینه « جمع مذكّر غایب » است؟

الف) یَذْهَبونَ         ب) یَذْهَبْنَ         ج) تَذْهَبونَ         د) تَذْهَبْنَ

46      - كدام گزینه « مفرد مؤنّث مخاطب » است؟

الف) تَذْهَبینَ          ب) تَذْهَبانِ         ج) تَذْهَبْنَ          د) تَذْهَبُ

47      - كدام گزینه « مفرد مذكّر غایب » است؟

الف) تَذْهَبُ          ب) یَذْهَبُ          ج) أَذْهَبُ          د) نَذْهَبُ

48      - كدام گزینه « مثنّای مذكّر غایب » است؟

الف) تَذْهَبانِ         ب) تَذْهَبینَ         ج) یَذْهَبانِ         د) یَذْهَبونَ

49      - كدام گزینه « جمع مؤنّث غایب » است؟

الف) یَذْهَبونَ         ب) تَذْهَبینَ         ج) یَذْهَبْنَ          د) تَذْهَبْنَ  

50      - كدام گزینه « مثنّای مؤنّث غایب » است؟

الف) یَذْهَبانِ          ب) یَذْهَبْنَ          ج) تَذْهَبْنَ          د) تَذْهَبانِ

51      - كدام گزینه « جمع مذكّر مخاطب » است؟

الف) تَذْهَبینَ          ب) تَذْهَبونَ         ج) یَذْهَبونَ         د) تَذْهَبانِ

52      - كدام گزینه « مثنّای مذكّر مخاطب » است؟

الف) تَذْهَبُ          ب) تَذْهَبینَ          ج) یَذْهَبانِ          د) تَذْهَبانِ

53      - كدام گزینه « متکلّم مع الغیر » است؟

الف) أَذْهَبُ          ب) یَذْهَبُ          ج) تَذْهَبُ          د) نَذْهَبُ

54      - كدام گزینه « متکلّم وحده » است؟

الف) نَذْهَبُ          ب) أَذْهَبُ          ج) تَذْهَبُ          د) یَذْهَبُ

55      – كدام گزینه صحیح است؟

الف) وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالِ لِلنّاسِ.          ب) وَ یَضْرِبُ اللهِ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ.

ج) وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسَ.            د) وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ.

56      – كدام گزینه ، مثنّی نیست؟

الف) مَسْؤولَیْنِ          ب) بَحْرَیْنِ          ج) جَنَّتانِ          د) خاشِعینَ

57      – كدام گزینه ، جمع نیست؟

الف) والِدَیْنِ          ب) أَیّام         ج) مَسْؤولینَ          د) عالِمات

58      – كدام گزینه ، مضارع منفی است؟

الف) لا تَعْمَلْ          ب) لا تَعْمَلی          ج) ما تَرَكَ          د) لا تَعْمَلُ

59      – كدام گزینه ، فعل نهی است؟

الف) ما شَرِبْتَ          ب) لا تَشْرَبُ          ج) لا تَشْرَبْ          د) لا تَشْرَبینَ

60      – كدام گزینه صحیح است؟

الف) اَللّهُمَّ … قَوْلِكَ حَقٌّ وَ وَعْدُكَ صِدْقٍ.         

ب) اَللّهُمَّ … قَوْلُكَ حَقٌّ وَ وَعْدُكَ صِدْقُ.

ج) اَللّهُمَّ … قَوْلَكَ حَقٌّ وَ وَعْدُكَ صِدْقٌ.

د) اَللّهُمَّ … قَوْلُكَ حَقٌّ وَ وَعْدُكَ صِدْقٌ.

نوشته شده توسط یاسر کریمی در یکشنبه 21 مهر 1387 و ساعت 01:12 ب.ظ
ویرایش شده در چهارشنبه 11 دی 1387 ساعت 01:18 ب.ظ

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :