تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - تست فصل دوم

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 تست فصل دوم ... زیست ,

 

فصل 1- نگرش علمی و علم زیستی

 

 

 

  1- اولین مرحله روش علمی كدام گزینه است؟

 

الف) جمع آوری اطلاعات

ب) فرضیه سازی

ج) تعریف مسئله

د) نظریه سازی 

 

 

 

  2- آخرین مرحله روش علمی كدام گزینه است؟

 

الف) انتشار گزارش

ب) ثبت یافته ها

ج) آزمایش فرضیه

د) تفسیریافته ها و نتیجه گیری 

 

 

 

  3- پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرد؟

 

الف) شناخت قوانین حاكم بر پدیده های زیستی

ب)شناخت ویژگی های محیط زیست

ج) شناخت چگونگی انتقال صفات وراثتی

د) شناخت صفات غیرژنتیكی موجودات ز