تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - تست فصل دوم

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 تست فصل دوم ... زیست ,

 

فصل 1- نگرش علمی و علم زیستی

 

 

 

  1- اولین مرحله روش علمی كدام گزینه است؟

 

الف) جمع آوری اطلاعات

ب) فرضیه سازی

ج) تعریف مسئله

د) نظریه سازی 

 

 

 

  2- آخرین مرحله روش علمی كدام گزینه است؟

 

الف) انتشار گزارش

ب) ثبت یافته ها

ج) آزمایش فرضیه

د) تفسیریافته ها و نتیجه گیری 

 

 

 

  3- پژوهش های علوم زیستی پایه ای به چه منظور صورت می گیرد؟

 

الف) شناخت قوانین حاكم بر پدیده های زیستی

ب)شناخت ویژگی های محیط زیست

ج) شناخت چگونگی انتقال صفات وراثتی

د) شناخت صفات غیرژنتیكی موجودات زنده 

 

  4- مهم ترین نقص آزمایش ون هلمونت در ارتباط با چگونگی پیدایش موش ها كدام بود؟

 

الف) عدم جمع آوری اطلاعات

ب) عدم تكرار آزمایش

ج) عدم فرضیه سازی

د) عدم تعریف مسئله 

 

 

 

  5 – استفاده از قوانین وراثتی در به دست آوردن موجوداتی كه ویژگی مطلوبی دارند، جزء كدام یك از شاخه های علوم زیستی است؟

 

الف)‌علوم زیستی كاربردی

ب) علوم زیستی پایه ای

ج) علوم محیط زیست

د) علوم آزمایشگاهی 

 

 

 

  7- «فرضیه» چیست؟

 

الف) پاسخ هایی است كه بر اساس حدس و گمان و باور به یك مسئله داده می شود.

ب) حدس و گمانی است كه بر پایه اطلاعات بدست آمده، درباره علت و چگونگی پدیده ای زده می شود.

ج) تغییر یافته ها ، نتیجه گیری و نظریه سازی می باشد.

د) پاسخ به موضوع هایی است كه در آزمایشگاه یا طبیعت قابل اندازه گیری نباشند. 

 

 

 

  8 – فرضیه زیر از كدام دانشمند است؟ «نوزادان مگس از ذرات ریزی كه مگس ها روی گوشت فاسد بر جای می گذارند به وجود می آیند»

 

الف)‌ون هلمونت

ب) ردی

ج) پاستور

د) شلایدن 

 

 

 

  9 – تهیه گیاهانی كه میوه های مرغوبی تولید می كنند جزء كدام دسته از علوم زیستی است؟

 

الف) علوم زیستی كاربردی

ب)عدم زیستی پایه ای

ج) طبقه بندی جانداران

د) فیزیولوژی 

 

 

 

  10 – فرضیه زیر از كدام دانشمند است؟ «موش ها خود به خود از پیراهن كثیف و دانه های گندم پدید می آیند»

 

الف) فرانچسكو ردی

ب) ون هلمونت

ج) شوان

د) شلایدن 

 

 

 

  پاسخ سؤالات فصل 1

 

1

ج

6

ج

2

الف

7

ب

3

الف

8

ب

4

ب

9

الف

5

الف

10

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل 2 – ساختار سلولی

 

 

 

  1- كدام گزینه از نقش های دیواره سلولی نیست؟

 

الف) استحكام بخشیدن به سلول

ب) شكل دادن به سلول

ج) جلوگیری از حمله میكروب های بیماری زا

د) شناسایی مواد محیط اطراف سلول 

 

 

 

  2 – كدام گزینه نادرست است؟

 

الف) سلول های گیاهی دارای دیواره سلولی و سلول های جانوری فاقد آن هستند.

ب) همه سلول های گیاهی دارای كلروپلاست هستند

ج) سلول های گیاهی اغلب واكوئل های بزرگ و سلول های جانوری واكوئل های كوچك دارند

د) اسكللت سلولی شامل رشته ها ولوله های پروتئینی است كه در سر تاسر سیتوپلاسم قرار دارد. 

 

 

 

  3 – تركیب اصلی سیتوپلاسم تعامل چه موادی است؟

 

الف) پروتئین ها و قندها

ب) چربی ها و پروتئین ها

ج) آب و چربی ها

د) آب و پروتئین ها 

 

 

 

  4- هر كروموزوم از دو ... تشكیل شده است كه از محلی به نام .... به هم متصل هستند.

 

الف) كروموزوم – سانتریول

ب) كروماتین – سانترومر

ج) كروماتید – سانترومر

د) كروماتید- سانتریول 

 

 

 

  5 – مواد زاید در درون كدام اندامك سلول انباشته می شوند؟

 

الف) دستگاه گلژی

ب) لیزوزوم

ج) واكوئل

د) شبكه آندوپلاسمی 

 

 

 

  6- ریبوزوم ها در كدام قسمت از سلول ساخته می شوند؟ و كار ریبوزوم ها چیست؟

 

الف) هستك – محل ساخته شدن پروتئین ها هستند

ب) هستك – در آزاد شدن انرژی نقش دارند

ج) شبكه آندوپلاسمی – در تنفس سلول نقش دارند

د) شبكه آندوپلاسمی – گوارش مواد در آن ها صورت می گیرد 

 

 

 

  7 – رنگ قرمز چغندر به علت انباشته شدن ماده رنگی در كدام اندامك است؟

 

الف)‌میتوكندری

ب) واكوئل

ج) هستك

د) دیواره سلولی 

 

 

 

  8 – نقش دستگاه گلژی چیست؟

 

الف) محل ساخته شدن پروتئین هاست

ب) در آزاد كردن انرژی مواد غذایی نقش دارد

ج) محل ساخته شدن آنزیم هاست

د) در ترشح مواد به خارج از سلول نقش دارد 

 

 

 

  9 – سلول های ریشه هویج فاقد كدام مورد زیر است؟

 

الف) دیواره سلولی

ب) غشای سلولی

ج) كلروپلاست

د) میتوكندری 

 

 

 

  10 – بزرگترین اندامك درون سلول های جانوری كدام است؟

 

الف) میتوكندری

ب) واكوئل

ج) شبكه آندوپلاسمی

د) هسته 

 

 

 

  11- عمل فتوسنتز در گیاهان به عهده كدام اندامك است؟

 

الف) میتوكندری

ب) واكوئل

ج) لیزوزوم

د) كلروپلاست 

 

 

 

  12 – كدام یك نفوذ پذیری انتخابی ندارد؟

 

الف) دیواره سلولی

ب) غشای سلولی

ج) غشای واكوئل

د) غشای میتوكندری 

 

 

 

  13 – كدام اندامك دارای غشای دو لایه است؟

 

الف) ریبوزوم

ب) لیزوزوم

ج) واكوئل

د) هسته 

 

 

 

  14 – كروماتین از چه موادی تشكیل شده است؟

 

الف) آب و DNA

ب) پروتئین و DNA

ج) چربی و پروتئین

د) چربی و DNA

 

15 – كدام یك از سلول های زیر دارای دیواره سلولی است؟

الف) سلول استخوان ماهی

ب) سلول ماهیچه انسان

ج) سلول ریشه چغندر

د) سلول پانكراس انسان

پاسخ سؤالات فصل2

 

 

1

د

9

ج

2

ب

10

د

3

د

11

د

4

ج

12

الف

5

ج

13

د

6

الف

14

ب

7

ب

15

ج

8

د

  

 

 

 نوشته شده توسط یاسر کریمی در دوشنبه 11 آذر 1387 و ساعت 02:08 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :