تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - سئوالات علوم زیستی نوبت اول

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 سئوالات علوم زیستی نوبت اول ... سری امتحانات ترم اول , زیست ,

1- در جملات زیر  جای خالی با چه كلمة مناسبی كامل می شود :                               3نمره

الف- در مراحل روش علمی پس از طرح مسئله ………  قرار دارد .

ب- تولید گندم هایی با نشاسته بیشتر با استفاده از قوانین وراثت در حوزة علوم زیستی ……….  قرار دارد .

ج- كیسه های بر روی هم قرار گرفته ، كه در ترشح مواد به خارج سلول نقش دارند   …….. نامیده  می شوند  .

د – عنصر اصلی همه مواد آلی عنصر   …….. است .

م- بخش اصلی دیوارة سلول های گیاهی از پلی ساكاریدی بنام ……… ساخته شده است .

ن- علت كاهش شدت فتوسنتز در دمای بالاتر از 35 درجه خراب شدن ساختمان ……. است .

2- هریك از اندامك های سلولی زیر را تعریف كنید ویك كاربرای آن بنویسید :           5/1نمره

الف – میتوكندری                               ب- واكوئل


الف – میتوكندری                               ب- واكوئل

3- در اشكال زیر علامت سئوال (؟) چه نامیده می شوند ؟                                          

( جایگاه فعال در آنزیم )                (   سانترومر در كروموزوم)                             5/. نمره

4- سلول های ذرت  هر یك 20 كرموزوم دارند ، اگر یكی از آنها تقسیم میتوز انجام دهد :    1نمره

الف - از تقسیم این سلول چند سلول حاصل می آید ؟           

ب- در هر سلول حاصل از آن چند كروموزوم وجود خواهد داشت ؟

5 - كار هریك از تركیبات زیر در بدن چیست ؟                                                        1نمره

الف - هموگلوبین                                                             ب - چربی

6- دو درسی كه دانشمندان پس از ون هلمونت از او گرفتند چه بود ؟                        1نمره

7 - شكل مقا بل درصد نسبی چهار ماده ی آلی

در ذرت را نشان دهید ؟ ماده ی الف چیست ؟                                                                 5/. نمره

 

8- فتو سنتز در كدام بخش های برگ بیشتر صورت می گیرد ؟ چرا ؟                                      5/0نمره      

9-  از هر یك از مواد زیر در غذا ها به چه عنوان استفاده می شود ؟                                      5/0نمره

الف - گلو تا مات منو سدیم                                                ب - سیكلا مات

10 - برا ی تأمین هر یك از مواد زیر برای بدن مصرف چه غذایی را تو صیه می كنید ؟                  5/0نمره

الف – ویتامین B1 (تیامین )             ب-  ویتامین C   

11- نقش كو تیكول بر روی روپوست برگ گیا هان چیست ؟(دومورد)                                       1نمره

12-علت هر یك از بیما ری های زیر كمبود چه ماده ای در بدن است ؟                            

1 -12- كوا شیوركور         2- 12 - راشی تیسم         3-12- گواتر          4 -12 شب كوری     1 نمره

13- دو فایده برای وجود الیاف سلولزی در غذا بیان كنید ؟                                                  1نمره

14- الف - اسید های آمینه اسا سی را تعریف كنید ؟                                            1  نمره

ب - نام دو ماده ی غذا یی را بیان كنید كه غنی از اسید های آمینه اساسی هستند ؟                

15 - فایده هر یك از مواد زیر برای بدن چیست ؟                                                     1  نمره

الف - كلسیم                                                      ب - آهن

16  - اگر در غذای مادر ید كافی وجود ندا شته باشد ، چه تاثیری در كودكی كه در رحم او در حال رشد و نمو

است ، می گذارد ؟  چرا ؟                                                                                  1 نمره

17- هریك از مواد زیر در كدام گروه از مواد آلی قرارمی گیرد ؟                                     2 نمره

1-17- نشاسته       2-17- همو گلوبین           3-17- تری گلیسیرید          4-17 - ساكارز 

18- پاسخ دهید :                                                                                             2  نمره  

 الف – منظور از نفوذ پذیری انتخابی غشاء سلول چیست ؟ ب- نقش دیواره سلولی درگیاهان چیست ؟

ج- چگونه تومور بوجود می آید ؟ ( دومورد)                                        نوشته شده توسط یاسر کریمی در یکشنبه 8 دی 1387 و ساعت 05:52 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :