تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - نمونه سوال مرات

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 نمونه سوال مرات ... زبان انگلیسی , تست , دین وزندگی , زیست , زبان فارسی , ادبیات فارسی ,
 • با سلام.من در ادامه ی مطلب مربوط به همین پست قصد دارم برای شما یه تعداد سوال تست مرات بزارم.از هر درس 10 سوال.لطفا بعد از مطالعه ی مطلب نظر خودتونو راجع به این نمونه سوال ها بزارین تا ببینم باید ادامه بدم یا نه؟
 • ادبیات
 • معنی درست واژه های ((جبان.زعم.سائل.طرار)) به ترتیب کدام است؟

1)بی جرئت.گمان.گدا.دزد                                    2)ستم کار.اعتقاد.فقیر.نقشه کش

3)ترسو.تصور.مسئول.نقاش                                4)زورگو.اندیشه.سوال کننده.زیرک

 • این که زبان باید((باید همه ی جلوه های هستی خواه پدیده ها و خواه جلوه های انسانی،خواه اجتماعی و خواه طبیعی را در خود به گنجاند)) معرف کدام گزینه است؟

1)پیچیدگی                  2)دوساختی                  3)گستردگی                      4)زایایی

 • کدام گزینه از موارد استفاده ی سه نقطه در زبان فارسی نیست؟

1)نشان دادن جملات و کلمات محذوف                      2)نشان دادن مطالبی که جز اصلی کلام نباشد.

3)نشان دادن کشش هجا در گفتار.                          4)افتادگی کلمه یا کلماتی از یک نسخه ی خطی.

 • در همه ی گزینه ها به جز گزینه ی.............ارایه ی سجع به کار رفته.

1)اگر شب همه قدر بودی شب قدر بی قدر بودی.

2)توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال.

3)مشک انست که  ببوید نه انکه عطار بگوید.

سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرمنده نشوی.

 • معنی کدام یک از واژه  های مشخص شده در بیت های زیر نادرست است؟

1)به گوش هوش نیوش و از من به عشرت کوش/که این سخن از سحر هاتفم به گوش امد.(بشنو)

2)حافظا    شاید  اگر  در   طلب    گوهر    وصل /دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم(فرو رفتن)

3)دور شو از از بزم ای واعذ  و   بیهوده    مگوی/من   نه   انم  که  دگر گوش  به تزویر کنم(زیاده گویی)

4)فغان  با  همه    کس   غایبانه    باخت  فلک/که کس  نبود  که  دستی از  این دغا ببرد(دغل)

 • در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟

1)اصل رثایی نوشته.دسته بندی و نام گذاری.قالب شعر.نمونه ی اعلا

2)بر گرفته و به تخلص.تحلیل روحیّات.متوسّل شدن به همه.مطایبه و فکاهی

3)حزین و اندوهگین.خار و ذلیل.فرقه ی کافر و جهود.نثار جان.

4)سلاح رزم.فرخنده گی و نیک اختری.نشانه و مظهر.هور و ماه.

 • معنای درست واژه های ((انبان.تمکین.مبشر.مستدام))به ترتیب در کدام گزینه است.

1)انباشته شدن.شکوه.بشارت دهنده.مستحکم.

2)گرد اوردن.ستایش.شادی بخش.پاینده.

3)صندوقچه ی بزرگ.احترام.نشاط اور .بادوام.

4)کیسه ی بزرگ.بزرگداشت.مژده دهنده.پایدار.

 • معنی واژه های ((طلایه.گوی.شبروی))به ترتیب در کدام گزینه امده است؟

1)مقدمه ی سپاه.پهلوان.شبگردی.

2)پیش رو سپاه.گودال.راهزنی.

3)وسایل ساخته شده از طلا.دلیر.راهزنی.

4)زرین.گودال.عیاری.

 • کدام گزینه در مورد ارایه های ابیات زیر صادق است؟

                        ای برادر قصه چون پیمانه است                     معنی اندر وی به سان دانه است.

                        دانه ی معنی  بگیرد  مرد  عقل                     ننگرد   پیمانه  را  گر  گشت   نقل

1)دو تشبیه.یک استعاره                                     2)دو تشبیه.دواستعاره.

3)سه تشبیه.یک استعاره                                   4)سه تشبیه.دواستعاره.

 • در عبارت زیر به ترتیب چند فعل گذرا به مسند و چند فعل گذرا به مفعول دیده میشود؟

             ((خرگوش های گوچک دو تایی ناگهان از خواب جستند.گوش هایشان راست شد.از بیرون صدایی شنیده بودند.از بالا ی سوراخ کلوخی به درون افتاده بود.تنهایی بیشتر انها را میترساند....یک بار دیگر صدایی به گوش رسید.))

1)یک.یک             2)یک.دو                   3)دو.یک                  4)دو.دو


دین و زندگی.

 • با توجه با ایات 20 و 21 سوره ی ذلریات خداوند برای کدام گروه از مردم نشانه هایی را در زمین و در خودشان یاد اوری میکند؟

1)اهل تقوا                2)اهل صدق و راستگویی           3)اهل یقین           4)همه ی مردم

 • مطابق ایات قران کریم((فاذا هم مطلمون))در نتیجه ی چیست؟

1)انان ستمکارند.                            2)ماه را منزل هایی است.

3)روز ها را از انان میگیریم.             4)دانه را از دل تاریک زمین خارج میکنیم.

 • چشمان انسان قادر به نظاره کردن ذات بی مثال خداوند نیست.پس چگونه میتوان اورا شناخت؟

1)نظاره در ایینه ی هستی و افریده ها                          2)عبادت بی چون و چرا و با خلوص نیت

3)پی گیری کمال بینهایت پروردگار.                                3)مدد گرفتن از لطف و رحمت گسترده ی خدا در جهان

 • خداوند در قران کریم علت((و خرقوا له بنین و بنات)) را چه میداند؟

1)بی دانشی               2)بی دینی               3)بی نیازی                   4)بی سبب

 • معنی عبارت ((عرجون القدیم))کدام گزینه است؟

1)شاخه ی انگور                                                           2)شاخه ی خشک خرما

3)عصای کهنه                                                              4)هلال کهنه و قدیمی

 • انچه که باعص پر بار تر و متناسب و زیباتر شدن رشد انسان میگردد در گرو کدای یک از موارد زیر است؟

1)معرفت خود را ب خدا افزایش دهیم.                   2)همت بزرگ و اراده ی محکم

3)یاد خدا                                                               4)هدف برتر و جامع داشتن انسان

 • حدیث((ما عرفناک حق معرفتک))از کدام معصوم و در چه کتابی امده؟

1)امام علی (ع)_نهج البلاغه                                 2)پیامبر اکرم(ص)_نهج الفصاحه

3)امام علی (ع)_غررالحکم و دررالکم                      4)پیامبر اکرم (ص)_بحار الانوار

 • با توجه به ایه ی سوره ی 100 انعام ((و جعلوا لله شرکاء ....))برای خدا شریکی از کدام گروه قرار دادند؟

1)خدایان دیگر               2)جن                         3)انسان                           4)خورشید و ماه

 • اگر میگوییم خداوند صفات مخلوقات را داراست مقصود....

1)همه ی صفات انان                                     2)ان دسته از صفاتی را که خود او افریده.

3)صفات خوب و کمالی ان ها                          4)صفات ذاتی و فطری ان ها

 • کدام یک از مجاهدان راه خدا با نام ((سیدالشهداء))یاد شده؟

1)مقداد                   2)سلمان                      3)حمزه                  4)عمار


انگلیسی

.mas almost 8 oclock when they arrived....

it                  there                     this                         that

....I have two bags .one big and one small.but the small bag is

as heavy as                      heavier than                 as heavy than                      heavier

the story book you gave me .... I thought.

interesting                          most interesting                   more interesting                    as interesting as

she left her notebook in the class.left means

forgot                   returnd                      put                                found

he is a very ....person.he never drives when he is sleepy

great                            wise                              clever                             funny

            ..... . I wake up at 6:00 in the morning but I usually stay in bed about 10 minutes before I

laugh                               raise                               sleep                          get up

.....you can not eat those tomatoes now.they arenot

hard                              beautiful                         ripe                             prretty

the shoes are very .....they donot hurt my feet.

expensive                                cheap                          comfortable                  clean

      ?what are you cooking

I am ........some potatoes for our dinner

boiling                        raising                              putting                   dropping

Maria .....her clothes in a cupboard in her bed room.

grows                             watches                           keeps                          cleans

where does steve come from

He is coming from school.

.He is coming to see us

.He has just come back from the library

.He comes from Canada

which word is different from others in pronunciation?

love             like                           sun                  touch


زیست

 • واحد های سازنده ی تری گلیسرید کدام اند؟

1)یک ملکول گلیسرول و یک اسید چرب                 2)یک ملکول گلیسرول و سه اسید چرب

3)سه ملکول اسید چرب و سه ملکول کلسترول     4)یک ملکول کلسترول و یک اسید امینه

 • کدام گزینه نادرست است؟

1)انزیم ها به انجام واکنش های شیمیایی شدت میبخشند اما خود تغییر نمی کنند.

2)برای بیشتر واکنش ها در سلول حداقل وجود یک انزیم ضروری است.

3)در حضور انزیم سرعت واکنش در دمای بالاتر از 45 درجه افزایش میابد.

4)درهر سلول در هر لحظه 100 ها انزیم در حال حرکت است.

 • در ساختار کدامیک علاوه بر کربن و اکسیژن و هیدروژن،نیتروژن هم وجود دارد؟

1)پلی ساکارید                     2)لیپید                       3)پروتئین                        4)هیدرات کربن

 • پلی ساکارید ذخیره ای قارچ و گندم به ترتیب کدام است؟

1)گلیکوژن_نشاسته             2)سلولز_سلولز         3)گلیکوژن_سلولز            4)نشاسته_نشاسته

 • کدام گزینه نادرست است؟

1)هیچ یک از لیپید ها در اب حل نمیشوند.

2)بخش مهمی از غشای سلولی را لیپید میسازد.

3)هر تری گلیسرید از سه ملکول اسید چرب و یک ملکول گلیسرول حاصل میشود.

4)تنها نقش لیپیدها انرژی زایی در سلول است.

 • انریم ها در طی واکنش ها.....

1)مصرف میشوند                    2)تغییر میکنند.                   3)با گرمای زیاد اسیب میبینند.

4)در دمای پایین تر از 38 درجه عمل نمیکنند.

 • کدام جاندار تولید کننده محسوب میشود؟

1)قارچ                          2)زنبور عسل                    3)جلبک                      4)مرغ

 • در سلول های گیاهی محل ذخیره ی نشاسته کدام یک از اجزای سلول است؟

1)واکوئل                  2)کلروپلاست              3)دستگاه گلژی                4)ریبوزوم

 • مزیت استفاده از کودهای شیمیایی نیتروژن دار کدام است؟

1)در جو یافت میشود.                                               2)به سهولت از ریشه وارد گیاه میشود.

3)دیرتر انحلال میابد.                                                  4)اثر الوده کننده بر محیط ندارد.

 • استحکام برگ به عهده ی کدام است؟

1)اپیدرم                       2)کوتیکول                      3)رگبرگ                      4)میانبرگ


نوشته شده توسط در یکشنبه 1 دی 1387 و ساعت 02:24 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :
نمایش نظرات 1 تا 30