تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - درس اول

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

  درس اول ... زبان انگلیسی ,


  لغات درس اول

learn about sth

 درباره چیزی آموختن


last name

 نام خانوادگی – نام فامیل

love

 دوست داشتن


little

 مقدار كم – كوچك

more

 بیشتر


mean

 معنی داشتن – منظور داشتن

much

 مقدار زیاد


motor – bicycle

 موتور سیكلت

Just a moment

 چند لحظه صبر كنید لطفاً


must

 باید

on time

 سروقت


Nice to meet you

 از دیدن شما خوشحالم

pay for

 پول پرداختن برای چیزی


pay attention to

 توجه كردن به

pretty

 خوشگل – قشنگ


plant

 گیاه

rial

 ریال


remember

 به خاطر آوردن

so

 بنابراین


salad

 سالاد

address

 آدرس


world

 دنیا – جهان

all day long

 تمام طول روز


again

 دوباره

alone

 تنها – به تنهایی


all over

 سرتاسر

become

 شدن


alphabet

 الفبا

could

 می توانست – امكان داشت


call

 تلفن كردن – صدا زدن

die

 مردن


could I ….?

 آیا می توانم ؟ آیا اجازه دارم ؟

every body

 همه – هر كسی


early

 زود

first name

 اسم كوچك


exercise

 تمرین – ورزش

Germany

 آلمان


fun

 جالب – با مزه

grow

 ‌رشد كردن – روییدن

    (برای گیاه)


Glad to meet you

 از دیدن شما خوشحالم

had to

 ‌اجبار داشت – بایست


grow up

 رشد كردن – روییدن (برای انسان)

have to

 باید


hard

 سخت

kindergarten

 كودكستان


I'd like

 ‌من میل دارم – من مایلم

 


  دستور زبان

گرامر یا دستور زبان این درس شامل دو بخش است. قسمت اول آن درباره كاربرد فعل كمكی couldn’t (گذشته cant) و قسمت دوم آن درباره كاربرد had to می باشد. در زیر به شرح این دو قسمت می پردازیم.    1 – شما قبلاً با فعل كمكی can به معنای توانستن و اجازه داشتن آشنا شده اید. فعل كمكی can را همراه not به صورت كامل و یا شكل مخفف آن cant جهت منفی كردن به كار می برند.

I can speak English.

‌من می توانم انگلیسی صحبت كنم

I cant speak English.

من نمی توانم انگلیسی صحبت كنم (حالت منفی )
   2 – گذشته فعل كمكی can ، فعل كمكی could می باشد. فعل كمكی could را همراه not به صورت كامل و یا شكل مخفف آن couldn’t جهت منفی كردن به كار می برند.

I could speak English last year.

من پارسال می توانستم انگلیسی صحبت كنم

I couldn’t speak English last year.

من پارسال نمی توانستم انگلیسی صحبت كنم (حالت منفی )
   3 – برای سؤالی ساختن با could، باید could را به ابتدای جمله بیاوریم.

آیا شما پارسال می توانستید انگلیسی صحبت كنید؟ (حالت سؤالی)

Could you speak English last year?
   4 – شما قبلاً با فعل كمكی must به معنای اجبارداشتن كه برای زمان حال و آینده به كار می رود، آشنا شده اید. برای بیان بایستن یا اجبار داشتن در گذشته از فعل كمكی had to استفاده می كنیم. در جمله پس از must‌ یا had to فعل به صورت ساده (مصدر بدون to) به كار می رود.

او باید امروز به مدرسه برود . (زمان حال)

She must go to school today.

او باید دیروز به مدرسه می رفت. (زمان گذشته)

She had to go to school yesterday.

من باید سؤالات پاسخ بدهم . (زمان حال)

I must answer the questions.

من باید دیشب به سؤالات پاسخ می دادم (زمان گذشته)

I had to answer the questions last night.
   5- به جدول زیر توجه كنید.

حال


گذشته

Can

Could

Must , have to

Had to


 


  كاربرد زبان

«پرسیدن اسم كسی»
Asking somones name

1 – A : Excuse me ,Are you Henry?

ببخشید، آیا شما هنری هستید ؟

B : Yes , And what's your name?

بله و اسم شما چیست؟

A : I'm John.

من جان هستم


On the phone
روی خط تلفن

2- A : May I speak to Mr. Amini?

می توانم با آقای امینی صحبت كنم ؟

B: yes, just a moment please.

بله ، لطفاً یك لحظه صبر كنید


.Introducing a friend
«معرفی یك دوست »

3 – A : I'd like you to meet my friend Henry. ‌

من میل دارم كه شما با دوستم هنری آشنا شوید.

B: Glad to meet you Henry.

‌از دیدارتان خوشبختم هنری

C: Nice to meet you too.

من هم از دیدارتان خوشبختم

   تمرین :

پاسخ صحیح را از میان گزینه های داده شده انتخاب كنید .1- I can write English now. I …. Write English 2 years ago.
1) can't
2) couldn't
3) have to
4) didn't have to

2 – please …… to what I say.
1)grow up
2) grow
3)pay for
4) pay ottention

3 – when I ….., I will buy a motor-bicycle.
1) become
2) pay attention
3)grow up
4) grow

4 – we need some ….. for the salad.
1) milk
2) tomatoes
3) flowers
4) water

5 – she…… pay for dinner last dinner last night.
1) has to
2) have to
3) had to
4) must

6 – The old man was sick. He….. see a doctor.
1) had to
2) must
3) should
4) has to

7 – They didn’t have a car. They had to … a taxi.
1) take
2) takeing
3) took
4) taken

8 – Ali is very tired. He …. Rest at home.
1) have to
2) could
3) has to
4) souldn't

9 – I can play ping – pong now. I …. Play ping – pong before.
1) can't
2) shouldn't
3) couldn't
4)mustn't

10 – They didn't have enough money so they … buy that car.
1) had to
2) can't
3) mustn't
4) couldn't
   پاسخ :

پاسخ سوال
2 1
2 2
3 3
2 4
3 5
1 6
1 7
3 8
3 9
4 10
 

 


نوشته شده توسط یاسر کریمی در دوشنبه 11 آذر 1387 و ساعت 03:23 ب.ظ
ویرایش شده در - ساعت -

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :