تبلیغات
منبع سولات اول دبیرستان - سولات فصل اول شیمی

جهت تبادل لینک با ما یا نویسندگی در این وبلاگ این مطلب را بخوانید

 سولات فصل اول شیمی ... شیمی ,

1- هر یك از عبارت های زیر به كدام ویژگی آب مربوط می شود ؟

الف) ایستادن پشه روی سطح آب        ب) خنك شدن بدن هنگام عرق كردن

پ) شناور ماندن یخ روی سطح آب    ت) ثابت ماندن دمای بدن انسان در سرما و گرما

ث) متعادل بودن تغییرات دما در كره زمین    ج) یخ بستن آب از سطح

 

2- واكنش های (1) و (2) را كه موجب از بین رفتن سختی آبهای طبیعی می شود در نظر گرفته و به سوالات پاسخ دهید :

آب + كربن دی اكسید + كلسیم كربنات (نامحلول) گرما + كلسیم هیدروژن كربنات(محلول)   (1)

                                   Na+ 2  +  كلسیم كربنات ( نامحلول )     سدیم كربات  +  Ca2+      (2)

الف) در چه مواقعی از واكنش (2) استفاده می شود ؟ چرا ؟

ب) پیدایش رسوب های آهكی درون كتری و سماور در اثر انجام كدام واكنش است

پ) یكی از مشكلاتی كه آب سخت برای انسان ایجاد می كند را بنویسید ؟

 

3- چگونه می توان یك محلول فراسیرشده تهیه كرد ؟ و جایگاه این محلول در كجای منحنی انحلال پذیری است ؟ چرا ؟

 

4- در لوله كشی آب آشامیدنی یك شهر یون های زیر وجود دارد :

Ca2+  و  Cd2+  و  F-  و  K+  و  Mg2+  و  Hg2+ 

الف) كدام یون ها موجب سختی موقت آب می شوند ؟

ب) كدام یون ها به كا تیون های سنگین معروف اند و برای بدن انسان مضراند ؟

پ) وجود كدام یون از پوسیدگی دندان جلوگیری می كند ؟

 

5- در یك نمونه آب رودخانه ای 0.003 گرم اكسیژن در 1000 گرم آب حل شده است . اگر یك نوع ماهی كه Do‌ آن ppm 6  است ، آیا در این رودخانه می تواند زنده بماند ؟ چرا

 

6- عوامل مؤثر در پراكندگی منابع آب شیرین را در سطح زمین نام ببرید ؟

 

7- اگر مقدار كاتیون سرب موجود در آب رودخانه ای ppm 4 باشد و مقدار مجاز اعلام شده برای آن كاتیون برابر با ppm 3 باشد ،

 الف )  آیا این كاتیون برای زندگی آبزیان خطرناك است ؟ چرا‌؟

ب) ضریب خطر را برای این یون بدست آورید ؟

 

8- چرا تفاوت دما ی شبانه روز در كره مریخ نسبت به زمین بسیار بیشتر است ؟

 

9- در معادله شیمیایی :               2H  +  O2    2H2O‌ 

الف) واكنش دهنده ها و فرآورده ها كدامند ؟     ب) كدام یك از مواد موجود در واكنش بالا تركیب است ؟ چرا ؟      پ) آیا این واكنش موازنه است ؟ چرا ؟            ت) نام فرآورده چیست ؟

 

10- منظور از مصرف آشكار و نهان آب چیست ؟ و سهم كدامیك در زندگی ما بیشتر است ؟

 

11- معادلات شیمیایی زیر را موازنه كنید :

                                    (1)    Fe2O3  +  CO    2 Fe  +  CO2 

                                   (2)   C3H8  +  O2    CO2  +  H2O     

 

12- چرا میزان رسانایی الكتریكی آب نمك بیشتر از آب خالص است ؟

 

13- الف) سه راه تامین اكسیژن مورد نیاز برای آبزیان را بنویسید ؟

   ب) عوامل موثر در انحلال گاز اكسیژن در آب را بیان كنید ؟

 

14- غلظت یون سرب ( Pb2+ )  موجود در آب رودخانه ای برابر ppm  0.02  می باشد . اگر حد مجاز این یون برای انسان ppm  0.05  باشد ، ضریب خطر را برای این یون محاسبه كنید ؟

 

15- اگر PH‌ محیطی برابر 2 باشد و محیط دیگر PH‌ آن برابر 9 باشد ، تورنسل در هر محیط به چه رنگی در می آید ؟ چرا ؟

 

فصل اول

1-     چرا آب از سطح خود شروع به یخ زدن می كند ؟ و این پدیده چه اهمیتی برای ماهی ها دارد ؟

 

2-     عیب ذخیره كردن آب در منبع چیست ؟ و برای رفع این مشكل چه باید كرد ؟

 

3-     به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) چرا هنگامی كه آب منجمد می شود حجم آن افزایش می یابد ؟

ب) چنانچه نوشابه را گرم كنیم ، گاز حل شده در آن كم می شود یا زیاد ؟ توضیح دهید .

 

4- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) یكی از فواید چرخه آب را بنویسید ؟

ب) دو تا از كاتیون های سنگین را نام ببرید /

 

5-  در كدام یك از مراحل تصفیه آب به آن یون های Al3+  و  Fe3+  به آب اضافه می كنند ؟ و علت افزایش ای یون ها چیست ؟

 

6- مراحل تصفیه فاضلاب را نام ببرید ؟ 4 مورد

 

7- سه مورد از ویژگی های غیر عادی آب را نام ببرید ؟

 

8- معادلات شیمیایی زیر را موازنه كنید ؟

                                                    Fe  +  HCl    FeCl2 

                                                   K2O  +  H2O    KOH

 

9- جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید :

الف) حداقل غلظت اكسیژن محلول در آب را با ............. نشان می دهند .

ب) در هر اتم خنثی حتما تعداد ............ و ............ با هم برابر است .

 

10- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) DO‌ چیست ؟         ب) واحد آن چیست ؟     پ) به چه عاملی بستگی دارد ؟

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

1-     نام و نماد شیمیایی موارد زیر را بنویسید :

  كامیم  ............         Hg  .............         منیزیم  ...........       Pb   .............

 

2-     از مراحل تصفیه آب لخته سازی را توضیح دهید ؟ برای لخته سازی از چه كاتیون هایی استفاده می كنند ؟

 

3-     چگونه می توان سختی موقت آب را از بین برد ؟ با ذكر واكنش

 

4- در هر یك از موارد زیر مقدار اكسیژن محلول در آب چه تغییری می كند ؟

الف) فتوسنتز گیاهان سبز موجود در آب            ب) موج زدن آب دریا

پ) فعالیت باكتری های هوازی موجود در آب    ت) افزایش دمای آب رودخانه

 

5- تفاوت پیوند شیمیایی با نیروی جاذبه مولكولی چیست ؟ با ذكر یك مثال برای هركدام

 

6- هر یك از موارد زیر را به چه دلیل به آب اضافه می كنند ؟

الف) یون Al3+                 ب) كات كبود              پ) كلر            ت) یون F-    

 

7- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) شكل یك مولكول آب را رسم كنید ؟

ب) سرهای مثبت و منفی مولكول آب را مشخص كنید ؟

پ) ظرفیت اتم اكسیژن و هیدروژن در مولكول آب چند است ؟

ت) مولكول آب قطبی است یا ناقطبی ؟

 

 8- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) یك كاربرد برای سولفوریك اسید بنویسید ؟

  ب) اگر یون Na+  در آب قرار گیرد توسط كدام یك از سرهای مولكول آب   

       احاطه می شود ؟

 

9- چرا گرمای تبخیر آب از تمام مایعات موجود در طبیعت بیشتر است ؟

 

10- چرا بلور NaCl  یا نمك طعام از نظر الكتریكی خنثی می باشد ؟

 

 

 

 

 

فصل اول

 

1- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) در تركیب NaCl‌ نوع پیوند را مشخص كنید ؟ ( یونی یا كووالانسی )

ب) كاغذ تورنسل در ظرف حاوی HNO3  به چه رنگی در می آید ؟ چرا ؟

 

2- مقدار DO  آب یك آبگیری ppm  6  است . در 200 گرم از آب این آبگیر چند گرم اكسیژن حل شده است ؟

 

3- درستی یا نادرستی هر یك از عبارت ها را با ذكر دلیل مشخص كنید :

الف) یخ روی آب شناور می ماند ، چون چگالی یخ از آب بیشتر است .

ب) مولكول ها از اتصال اتم ها در اثر پیوند شیمیایی بوجود می آیند .

 

4- نسبت تعداد عناصر به تعداد اتم ها را در استون  ( CH3COCH3 )  مشخص كنید

 

5- دو جسم جرم مساوی دارند . یكی از آنها بر سطح آب شناور می ماند و دیگری در آب فرو می رود . كدام جسم حجم بزرگتری دارد ؟ چرا ؟

 

6- نحوه ی برهم كنش مولكول های آب در اطراف یون Cl-  را رسم كنید ؟

 

7- چرا آب باران اندكی خاصیت اسیدی دارد ؟

 

8- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) چگونه میتوان سختی موقت آب را از بین برد ؟

ب) كدام ماده رنگ كاغذ تورنسل را قرمز می كند ؟ NaOH  یا HNO3 

 

9- هر یك از محلول های زیر چه رنگی به آب می دهد ؟

الف) سركه   ب) محلول غلیظ NaOH    پ) CO2 محلول در آب

 

10- با توجه به اینكه گرمای تبخیر آب معادل kj  2260  و الكل kj  860  است ، نیروی بین مولكولی در كدام مایع قویتر است ؟ چرا ؟

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

1- مفاهیم زیر را تعریف كنید :

الف) DO      ب) واكنش شیمیایی     پ) انحلال پذیری

 

2- علت ایجاد پدیده كشش سطحی را در مورد آب به طور كامل توضیح دهید ؟

 

3- با توجه به فرمول روبرو :        Ca(HCO3)2

الف) تعداد هر یك از عناصر سازنده این تركیب را بنویسید ؟

ب) نام این تركیب چیست ؟

پ) این تركیب عاما سختی موقت آب است یا سختی دائم ؟

 

4- برای افزایش دمای 10 گرم آب به اندازه oC 1 به چه مقدار گرما نیاز است ؟

 

5- نام و یك كاربرد برای تركیبات زیر بنویسید ؟

الف) HNO3               ب) CaCl2                  پ) KOH                ت) C3H6O‌  

 

6- ضریب خطر یون سرب (Pb2+) برای انسان در آب رودخانه ای 2 می باشد .

الف) آیا این یون برای انسان خطرناك است یا خیر ؟ چرا ؟

ب) اگر حد مجاز یون سرب برای انسان ppm  0.05 باشد ، میزان یون سرب موجود در آب رودخانه چند است ؟

 

7- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) دو مورد از عوامل مؤثر در پراكندگی منابع آب شیرین را نام ببرید ؟

ب) انحلال پذیری گازها در آب به چه عواملی بستگی دارد ؟ دو مورد

پ) منظور از یون های آب پوشیده چیست ؟

 

8- علت را در هر مورد ذكر كنید :

الف) چرا میزان رسانایی آب طبیعی بیشتر از آب خالص می باشد ؟

ب) چرا گرمای تبخیر آب از تمام مایعات موجود در طبیعت بیشتر است ؟

پ) چرا در تصفیه ی آب به آن یون های Al3+  و  Fe3+  اضافه می كنند ؟

 

9- به سوالات زیر پاسخ دهید :

الف) در تجدید پذیری آب طبیعی ( چرخه آب ) خورشید چه نقشی دارد ؟

ب) دو كاتیون سنگین كه باعث آلودگی آب می شوند را نام ببرید ؟

 

10- در تصفیه آب آشامیدنی ، هر یك از موارد زیر را به چه دلیل به آب اضافه می كنند ؟

الف) كات كبود ( تركیب مس دار )     ب) یون فلوئورید         پ) كلر زنی مقدماتی

 

 

 

 

 

  سوالات تشریحی سال اول

 

 

1- اوزون تروپوسفری چگونه تولید می شود و چه ضرری برای زندگی انسانها دارد؟ توضیح دهید .

۲- CFC ها چگونه به لایه اوزون آسیب می رسانند ؟ توضیح دهید .

۳- چه واکنش های اکسایشی را می شناسید ؟ توضیح دهید .

۴- گاز نیتروژن را از چه منبعی می توان تهیه کرد ، چه کاربردهایی از آن را می شناسید؟

۵- گاز ایده آل چیست ؟ توضیح دهید .

۶- گازها تراکم پذیر هستند اما مایعات و جامدات تراکم ناپذیرند ، علت چیست ؟

۷- دمای کره زمین چه تفاوتی با دیگ رسیارات منظومه خورشیدی دارد ؟ چرا ؟

۸- چه راههای برای کنترل آلودگی هوا پیشنهاد می کنید ؟

۹- مه دود فوتو شیمیایی چیست ؟

۱۰- واژه های زیر را تعریف کنید .


اوزون – تروپوسفر – قانون شارل – اکسایش – هوای مایع – احتراق 

منبع :http://bshimi.blogfa.com/post-6.aspx


نوشته شده توسط یاسر کریمی در جمعه 8 آذر 1387 و ساعت 11:08 ق.ظ
ویرایش شده در - ساعت -

 نوشته های پیشین
+ نکات مهم درس۱۶
+ خبر خوب
+ زبان فارسی .نیم سال اول
+ سولات نوبت دوم تمامی دروس
+ نمونه سوال زیست اول دبیرستان نوبت اول(دی ماه)(خوزستان)
+ نمونه سوال زبان فارسی .ترم دوم
+ نمونه سوال شیمی 1 .ترم دوم
+ نمونه سوال فیزیک 1 نوبت اول
+ گیگا اس پی ال
+ نمونه سوال مطالعات اول دبیرستان نیم سال اول
+ نمونه سوال زیان انگلیسی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال ریاضی اول دبیرستان نوبت اول
+ نمونه سوال فیزیک اول دبیرستان نوبت اول
+ به پایان رسید این دفتر
+ سوالات امتحان هماهنگ كشوری درس زیست

صفحات :